Kvalificerade konsulttjänster till gruvindustrin
sven

Klimatsmarta lösningar

Klimatsmarta lösningarVi hjälper vår beställare i sin strävan att hitta energieffektiva och klimatsmarta lösningar, både under byggtiden och under anläggningens drifttid. I dagens läge är gruvföretagen certifierade och kontrollerade av oberoende tredjepartsorgan när det gäller totalt kvalitetstänkande, miljöansvar och effektiv energianvändning. Att gruvverksamhet har stor påverkan på omgivande miljön går inte att komma ifrån, men det går att hitta lösningar som minimerar de negativa effekterna under drifttiden och som möjliggör att återställa den ursprungliga miljön efter gruvans nedläggning.

Exempel på klimatsmart projektledning

  • Optimal geografisk placering av anläggningar. För att hitta energieffektiva placeringar av anläggningar gäller det att tänka i ett långt perspektiv, ta hänsyn till förändringar i topografi, framkomlighet i terräng och materialupplag under hela drifttiden.
  • Optimalt val av transportsystem för bulkmaterial. Trucka, transportera på band, malmskipar, pumpa eller frakta på järnväg?
  • Optimalt maskinval. När man väl valt transportsystem måste de enskilda maskinerna optimeras i förhållande till uppgiften. Rätt antal enheter, frekvensstyrning, anpassning till angränsande system (tex anpassning pump/rörsystem) är viktiga frågor. LCC- kalkyler visar ofta att små skillnader i verkningsgrad motiverar ett högre inköpspris.
  • Planera för ett hållbart vattensystem. Jobba med vattenbalansen, slut process-vattenkretsen, eftersträva minsta möjliga uttag från närliggande sjöar och vattendrag för att få minsta möjliga avbördning vid vårflod. Omgärda försurande gråbergstippar med täckdiken och ha tillräckliga buffertvolymer för extrema regn och snabba vårfloder. Försök samla deponier till så få platser som möjligt för att underlätta slutbehandling.

Exempel på klimatsmart arbetsplatsledning

  • Källsortering och återvinning av olika avfallsfraktioner på ett bygge löser man inte genom att enbart ställa ut ett antal containers. Att uthålligt informera alla aktörer på arbetsplatsen, kontinuerligt följa upp och korrigera felsortering är minst lika viktigt. Reservera tillräckliga ytor för efterbearbetning av avfall, tex träflisning av emballage.
  • Aktiv planering, rondering och uppföljning av värmepannor och tillfällig elförsörjning på en byggarbetsplats kan spara upp till 30 % av energikostnaderna samtidigt som det minskar störningarna i produktionen visar vår uppföljning av Aitik 36 projektet.
  • Aktiv planering och uppföljning av godshantering på byggarbetsplatsen. Minimera körsträckor, behovet av omlastningar och omflyttningar av gods. Planera upplagsplatser så att olika maskinleverantörer och entreprenörer har väl avgränsade ytor. Placera godset i en logisk ordning som överensstämmer med montageordningen och märk upp gränssnitt. Vem vill gå runt och sparka i snön för att hitta maskindelar när de behövs som bäst?
  • Jobba förebyggande med vägunderhåll, snöröjning och dammbekämpning. Använd väderprognoser från nätet och ha regelbundna möten för att sätta in åtgärder när det behövs så slipper man onödiga kostnader och onödig maskinkörning.